https://www.medellinsecret.nl/algemene-voorwaarden/__ft_27__NL
> Bekijk winkelmandje

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:

Medellin Secret BV
hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1 Definities
1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een
bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die
wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de
consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een
consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij
gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod
voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn
inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had
behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.
Artikel 5 Levering
1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico
van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende
kosten verschuldigd zijn.
3. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen
kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde
condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging
afzonderlijk te factureren.
4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft
gesteld.
6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd
is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer
met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een
termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
Artikel 6 Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het
gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke
termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of
zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak
aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de
consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of
deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit
een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze
algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid
van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat
gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze
van aanduiding.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is
voldaan.
Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen
zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans
voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden
gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit
onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen
de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel
bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd- kosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt
zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker
aangegeven.
Artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden
worden gebracht.
Artikel 11 Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs
overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de
consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de
verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge
de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 12 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op
een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de
consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de
verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt
hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €
50,00.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 15 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij
anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden
gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
van derden wordt gebracht.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de
consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling
van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet
en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de
consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst.
Vrijdag 26 November 2004
Den Haag
Medellin Secret BV
Drs A. Noorduijn
Directeur, eigenaar
contact@medellinsecret.com